İnfektif Endokardit

Epidemiyoloji

Enfektif endokardit, kalbin endokardiyal yüzünün enfeksiyonudur. Sıklıkla bir veya daha fazla kalp kapakçığının ya da intrakardiyak yerleşimli cihazların enfeksiyonundan kaynaklanır. İnsidansı gelişmiş ülkelerde 100.000 kişide 3-7 arasındadır. Nadir görülmesine rağmen enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümlerde sepsis, pnömoni ve intraabdominal enfeksiyonlardan sonra 4. Sırada gelmektedir. Hastanede ve 6 aylık sağ kalım sırasıyla %80 ve %70 gibi düşük bir orana sahiptir​​. Ülkemizde ise hastaneye yatış anında bile mortalite %30’lar civarında olup mortalite hızı gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir.

Semptomlar eğer hastaneye başvurudan 48 saat sonra görülmeye başladıysa buna sağlık bakımı ilişkili enfektif endokardit denir ve en sık etken stafilokoktur. Eğer bu süreden önce semptomlar görülüyorsa toplum kaynaklı enfektif endokardit olarak kabul edilir ve en sık etken streptokok olarak görülür. Bu etkenler dışında en çok görülen 3. mikroorganizma ise enterokoklardır. Daha sonra ise HACEK grubu olarak adlandırılan oral mikrobiyotanın üyesi olan mikroorganizmalar gelir.

HACEK grubu, Haemophilus parainfluenzae, Aggregatibacter spp. , Cardiobacterium spp., Eikenella corrodens ve Kingella spp.’den oluşur. Bu grubun görülme sıklığı %5-10’dur. Ayrıca ülkemizde Avrupa ve Amerika’nın aksine Brucella da sık görülen organizmalardandır. Bunlar dışında diğer etmenler daha nadir görülürler ya da kültür ile üretilemediklerinden kültür negatif endokardit grubunu oluştururlar. İmmün yetmezliği olan hastalarda fungal enfeksiyonlar da görülebilmektedir ve mortaliteleri yüksektir.  

Risk Faktörleri

Klinik Prezentasyon

Ateş en sık başvuru nedenidir. Hastaların %90’ına yakınında görülür. Bununla birlikte titreme, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı ve gece terlemesi sık görülmektedir. Yaşlı ve immün sistemi baskılanmış kişilerde atipik prezentasyonlar sıktır.

Kardiyak üfürüm, splenomegali, peteşi veya splinter hemoraji gibi deri tutulumları ise sık görülen bulgular arasındadır.

Janeway lezyonları: Avuç içi ve ayak tabanlarında eritemli olmayan maküller, bu maküllerde hassasiyet görülmez.

Osler nodülleri: Çoğunlukla el ve ayak parmaklarında görülen deri altı hassas nodüllerdir.

Roth lekeleri: Retinada görülen ortası soluk gözüken eksüdatif, ödemli hemorajik lezyonlardır.

Bunların dışında özellikle sol kalp tutulumunun olduğu enfektif endokarditte septik embolizasyona bağlı sistemik komplikasyonlar görülebilir. Bunlar sıklıkla inme, beyin apsesi, böbrek, dalak ve diğer organlarda enfarkt, metastatik enfeksiyonlardır (osteomyelit, septik artrit, dalak apsesi, sistemik immün reaksiyonlar hatta buna bağlı glomerulonefritler görülebilir).

Tanı

Tanı esas olarak klinik prezentasyona göre şüpheye dayanır. Erken dönemde semptomlar ve bulgular silik olabilir.  Kan kültürü veya enfeksiyon varlığını kanıtlayan diğer mikrobiyal testler ve ekokardiyografi yardımcıdır. Farklı venlerden en az 3 set (aerob ve anaerob olmak üzere ve her şişede en az 10 cc kan olacak şekilde) kan kültürü alınması önerilir. Ayrıca ilk ve son alınan kültür arasında en az bir saat fark olması da önerilmektedir (Sınıf I öneri, Kanıt Düzeyi A).